Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1994 онд төрсөн эмэгтэй болон эрэгтэй Idol-ууд
 • 1994 онд төрсөн эмэгтэй болон эрэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.16 AM (2013-06-09)


  1994 онд төрсөн эмэгтэй болон эрэгтэй Idol-уудыг танилцуулж байна...  Эмэгтэй

  1. 2NE1 Minzy
  2. KARA JiYoung
  3. A Pink NaEun
  4. Dal Shabet SuBin
  5. f(x) Sulli
  6. C - Real Effie  
  7. T-ara Areum
  8. Girl's Day HyeRi
  9. Puretty HyeIn
  10. C - Real ReDee
  11. After School KaEun
  12. The SeeYa YeonKyung
  13. Fiestar Yezi
  14. 4Minute SoHyun
  15. A Pink YooKyung
  16. Miss A Suzy
  17. f(x) Krystal

  Эрэгтэй

  1. Boyfriend JeongMin
  2. JJ Project JB
  3. EXO - K Kai
  4. LUNAFLY Yun  
  5. B.A.P YoungJae
  6. LC9 Jun
  7. EXO - K SeHun
  8. C - Clown Ray
  9. C - Clown Kang Jun
  10. A - Prince SeungJun
  11. U - Kiss DongHo
  12. Teen Top Niel
  13. JJ Project Jr.
  14. BtoB IlHoon
  15. E-7 BokEun
  16. A - Jax SeungJin  
  17. A - Jax SeungYub
  18. Big Star Jude
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-09) Ïðîñìîòðîâ: 932 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû