Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 1981 онд төрсөн эрэгтэй жүжигчдээс 180аас дээш өндөртэй царайлаг жүжигчдийн тухай
 • 1981 онд төрсөн эрэгтэй жүжигчдээс 180аас дээш өндөртэй царайлаг жүжигчдийн тухай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.33 PM (2013-03-15)

  1981 онд төрсөн эрэгтэй жүжигчдээс 180аас дээш өндөр царайлаг жүжигчдийн жагсаалтыг хүргэж байна.  http://www.dorama.ru/allimg/person/Kang Dong-Won 2.jpg

  Kang Dong Won (강동원) – 1981.01.18 – 186c

   

  Jo In Sung (조인성) – 1981.07.28 – 187cm

  http://news.stareastasia.com/wp-content/uploads/2009/03/korea-kim-jae-won-001.jpg

  Kim Jae Won (김재원) - 1981.02.18 - 183cm

  http://img2.ak.crunchyroll.com/i/spire4/05092008/b/2/3/b/b23b0d66b9a4c0_full.jpg

  Shim Ji Ho (심지호) – 1981.05.02 – 183cm

  http://star.koreandrama.org/wp-content/uploads/2008/11/lee_ki_woo.jpg

  Lee Gi Woo (이기우) – 1981.10.23 – 190cm


  Lee Dong Wook (이동욱) - 1981.11.06 - 184cm

  http://asiandramaddict.files.wordpress.com/2008/03/po101.jpg


  Lee Jin Wook (이진욱) - 1981.09.16 - 183cm

  http://popseoul.files.wordpress.com/2007/09/0915-20jo-20hansun2.jpg


  Jo Han Sun (조한선) – 1981.06.17 - 187cm


  Kim Rae Won (김래원) – 1981.03.19 – 183cm


  Dennis O’Neal (데니스오) - 1981.08.29 - 188cm


  Kim Ji Suk (김지석) – 1981.04.21 - 181cm

   

  Suh Ji Suk (서지석) – 1981.09.09 - 182cm


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-15) Ïðîñìîòðîâ: 832 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû